کشاورزی

با پژوهش های انجام شده تخمین زده می‌شود که جمعیت کره زمین تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۹ میلیارد نفر برسد. امروزه بیش از پیش امنیت جهانی غذا از یک طرف به دلیل محدود بودن منابع طبیعی از جمله زمین های حاصل‌خیز، بذرهای با کیفیت و آب و از طرف دیگر به دلیل آسیب‌های وارده به محیط زیست در سراسر جهان، به صورت جدی مورد تهدید قرار گرفته است.