مقالات و پتنت ها

مقاله ظرفیت اکسیداتیو نانوحباب ها و تأثیر آن بر جوانه زنی بذر جو
مقاله ظرفیت نانوحباب ها و تأثیر آن بر جوانه زنی برنج
مقاله کاربرد مواد امولوسیونی در آفت‌کش و کودهای کشاورزی