صنایع

از انواع کاربرد حباب فراریز در صنایع مختلف می توان به موارد زیر اشاره کرد: