کاربرد مواد امولوسیونی در آفت‌کش و کودهای کشاورزی

به دلیل سایز ریزتر ذرات و یکنواختی بیشتر نانوامولوسیون ها، کودهای نانوامولوسیونی مزایای بسیاری نسبت به کودهای سنتی و رایج دارند. از جمله مزایای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) یکنواختی، پخش و پایداری بهتر مواد
2) نفوذ بهتر به خاک و گیاه
3) راندمان بالا در جذب توسط گیاه نسبت به کودهای سنتی و رایج (حدود 50 تا 70 درصد کودهای سنتی رایج بدون جذب شدن توسط گیاه از بین میروند)
4) افزایش ماندگاری کود روی خاک و سطح گیاه (ماندگاری کودهای سنتی رایج: 10 روز – ماندگاری کودهای نانو : تا 40 روز)
5) راندمان بالای رشد گیاه و محصول کشاورزی
6) استفاده کمتر و بهینه از منابع و مواد مغذی در کود
7) کاهش چشم گیر هزینه‌های کوددهی و مراقبت از گیاه

مقایسه نتایج بدست آمده در رشد گیاه با استفاده از کودهای نانو، کودهای سنتی رایج و بدون استفاده از کود

منابع