ظرفیت نانوحباب ها و تأثیر آن بر جوانه زنی برنج

هدف از این پژوهش [1] بررسی تاثیر تزریق نانوحباب در آب مورد استفاده در آبیاری برنج است. گاز مورد استفاده در این پژوهش هوا بوده و به منظور بررسی دقیقتر یک سری از آزمایش ها در آزمایشگاه و سری دیگر آزمایش ها در زمین کشاورزی انجام شده است. یافته‌های این پژوهش عبارتند از:
1) در این پژوهش هورمون رشد برنج gibberellin و ژن های رشد OsBT, PiT-1 and SKOR در برنج مورد آزمایش قرار گرفت تا میزان اثربخشی نانوحباب ها بر ریشه برنج مشخص شود.
2) در آزمایشگاه سه سری نمونه تهیه شد: نمونه بدون کنترل، نمونه حباب دهی شده با فرکانس پایین و نمونه حباب دهی شده با فرکانس بالا. در نمونه فرکانس پایین هر روز به مدت 10 دقیقه یکبار تزریق نانوحباب صورت گرفت. در نمونه فرکانس بالا از ساعت 8 الی 22 هر 2 ساعت یکبار به مدت 10 دقیقه یکبار تزریق نانوحباب صورت گرفت. این عملیات به مدت 14 روز ادامه یافت.

مقایسه رشد ریشه و ارتفاع گیاه

3) در شکل بالا CK نمونه بدون کنترل،LT نمونه فرکانس پایین و HT نمونه فرکانس بالا است. همانطور که مشخص است، تفاوت مشهودی بین رشد ریشه و ساقه برنج مشاهده می شود.
4) در خصوص DO نمونه CK و نمونهLT هر دو 7 میلی‌گرم بر لیتر و نمونه HT 9 میلی‌گرم بر لیتر رسیدند. همچنین میانگین اندازه نانوحباب در همه ی نمونه ها متوسط 200 نانومتر اندازه گیری شد.
5) در زمین کشاورزی نیز سه سری نمونه تهیه شد: نمونه A با آب عادی با مقدار کود مشخص، نمونه B حباب دهی شده با مقدار کود مشابه نمونه A و نمونه C حباب دهی شده با 75% مقدار کود نمونه A. هر نمونه در مساحت یکسان 0.6 هکتاری کاشت شدند و هر روز به مدت 4 با آبی مشابه نمونه آزمایشگاهی آبیاری شدند.
6) نتیجه حاصل از این بخش به این صورت بود که نمونه B نسبت به نمونه A که مقدار کود یکسانی دریافت کرده بود، از نظر برداشت 8% افزایش داشت. همچنین نمونه C که نسبت به نمونه A به مقدار 25% کود کمتری مصرف کرده بود، همان میزان برداشت نمونه A محصول قابل کشت داشت. (در حالت یکسان با استفاده از نانوحباب میزان مصرف کود 25% کاهش یافت)

مقایسه آبیاری با حباب فراریز و آبیاری سنتی

منابع